Er du journalist og har spørsmål om korona og egen arbeidssituasjon? Her er NJ sine svar

Norsk Journalistlag svarer på spørsmål om lønn, sykepenger og smittevern.

 • Dette er først publisert på Norsk Journalistlags nettsider (11.03.20) og gjengis med tillatelse. Svarene kan endre seg etterhvert som norske myndigheter og mediehus eventuelt setter inn ytterligere tiltak eller endrer eksisterende regelverk

Her har organisasjonen samlet noen av de mange spørsmålene Norsk Journalistlag har fått de siste dagene. 

Lønn/sykepenger

 • Hva skjer dersom legen sier jeg skal være i hjemmekarantene? Får jeg da lønn eller sykepenger?
 • SVAR (Pr. 11. mars): Føler man seg dårlig, må man ta kontakt med lege. Det er medisinsk ekspertise som avgjør om du skal holde deg hjemme. Hvis legen ilegger deg karantene av smittevernhensyn har du krav på sykepenger.
 • Hvis legen sier jeg kan gå på jobb, men arbeidsgiveren min sier jeg skal holde meg hjemme. Har jeg da krav på sykepenger eller lønn?
 • SVAR (pr. 11. mars): Dersom du har vært hos lege, og legen sier at du kan gå på jobb, men arbeidsgiveren din sier at du ikke skal møte på arbeidsstedet ditt, har du ikke krav på sykepenger, men du har krav på lønn. Da har arbeidsgiver ilagt deg karantene uten at det er medisinske årsaker og skal betale lønn på vanlig måte.

Er hjemmekontor = fri? 

 • Arbeidsgiver har bedt meg ikke møte på jobb, men holde meg hjemme, er jeg da fritatt fra å utføre mine normale arbeidsoppgaver?
 • SVAR (pr. 11. mars): Nei, du skal utføre arbeidet ditt så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgiver skal legge til rette for at du kan utføre dine arbeidsoppgaver, som for eksempel PC og tilgang til internett.

 

Deltakelse på arrangementer 

 • Jeg har spurt og fått fri for å reise på et arrangement, men arbeidsgiver sier likevel nei til at jeg kan reise. Hvem dekker da utgiftene?
 • SVAR (pr. 11. mars): Har du spurt og først fått ja, men arbeidsgiver likevel sier nei, må arbeidsgiver dekke kostnadene. Dette kan for eksempel være Norsk Journalistlags tariffkonferanse. Har du spurt og fått ja til å reise, men arbeidsgiver så sier nei, uten at det foreligger klare råd fra helsemyndigheter, må arbeidsgiver dekke utgiftene dine.
 • Konsernet jeg jobber i har sendt ut klare oppfordringer til at vi ikke skal delta på møter eller arrangement i arbeidstiden. Kan jeg pålegges det?
 • SVAR (pr. 11. mars): Konsernet kan sende ut anbefalinger. Det er din ansvarlige redaktør som må ta beslutningen som gjelder deg som ansatt. Det følger av redaktørplakaten. Beslutning tatt av ansvarlig redaktør, må du følge. Men det må grunngis dersom du nektes å delta på arrangementer i regi av NJ i kraft av den posisjon du har.
 • Konsernet bedriften min er en del av, har kommet med retningslinjer som begrenser reising og deltakelse på ulike arrangementer, også arrangementer der Norsk Journalistlag er arrangør. Kan ledelsen pålegge oss å ikke delta selv om NJ velger å gjennomføre?
 • Svar (pr. 11. mars): Det avgjørende er å følge Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalinger. Dersom FHI strammer inn og gir klare råd, må disse følges. I hovedavtalen står det at arbeidsgiver må ha tvingende grunner for å nekte tjenestefri. Hvis FHIs anbefaling er klar og konkret må vi ta høyde for at arbeidsgiver har rett til å trekke tilbake tillatelsen. Bedriften må dekke kostnader for den enkelte knyttet til dette.
 • Jeg har vært medarrangør av et større idrettsstevne som har vart over flere dager. Dette har jeg gjort i ferien min. Konsernet jeg jobber i har kommet med informasjon som fraråder oss å delta. Hva skjer hvis arbeidsgiver pålegger meg karantene etter at jeg på min fritid har vært på dette arrangementet med så mye mennesker over tid? Kan jeg miste lønn?
 • SVAR (pr. 11. mars): Hvis arrangementet gjennomføres i tråd med de anbefalinger Folkehelseinstituttet og eventuelt lokale helsemyndigheters retningslinjer, og at det ikke foreligger medisinske grunner, så blir det arbeidsgivers ansvar å dekke lønn ifm karantene. Da er dette arbeidsgivers egne vurderinger. Dersom det blir sykdomsutbrudd i forbindelse med dette arrangementet, kan vedkommende gå til lege og bli ilagt karantene. Da har man krav på sykepenger. Dersom du mot bedre vitende reiser til, eller er på steder der helsemyndighetene har gitt råd om i ikke være, kan du likevel ha krav på sykepenger dersom lege pålegger karantene.

JEG ER FRILANSER:

 • Jeg er frilanser. Hvilke rettigheter og plikter har jeg dersom avtalt arbeid må avlyses på grunn av koronasmittefaren? Her kan jeg miste viktige inntekter.
 • SVAR (pr. 11. mars): Frilansere må på samme måte som alle andre oppsøke medisinsk ekspertise om man er usikker på egen helsetilstand i forbindelse med Korona. Dersom medisinsk ekspertise beslutter karantene på grunn av smittefare vil frilansere og næringsdrivende være berettiget til sykepenger. Men først fra og med den 17. dag om det ikke er tegnet frivillig tilleggstrygd. Vi bruker ofte frilansere som begrep for alle som ikke har et arbeidsforhold, og som livnærer seg som journalister. Og det selv om de aller fleste er næringsdrivende med enkeltpersonforetak.

I forhold til folketrygdloven er det likevel en svært så viktig distinksjon:

Frilansere er et rettslig begrep i folketrygdloven som har betydning i forhold til dagpenger. Frilansere opparbeider rett til dagpenger fordi de er såkalte ikke-ansatte lønnsmottakere.

Begrunnelsen for det er at frilansere mottar lønn, det foretas skattetrekk og oppdragsgiver må svare arbeidsgiveravgift.

Derimot vil næringsdrivende ikke være berettiget til dagpenger. Og årsaken til det er at næringsdrivende ikke bidrar til finansiering av folketrygden i samme grad.

I alle kontraktsforhold er det en gjensidighet i rettigheter og forpliktelser, som hver av partene skal oppfylle overfor hverandre. Men i unntakstilfeller som «force majeure»-situasjoner vil ikke avtalen kunne oppfylles. Og begrunnelsen er at de inntrufne omstendigheter ligger utenfor partenes herredømme.

For allerede inngåtte kontrakter vil det være veiledende for om det foreligger en «force majeure»-situasjon der kommunale myndigheter og Folkehelseinstituttet utformer retningslinjer og forbud. Dersom det foreligger en «force majeure»-situasjon suspenderes partenes forpliktelser. Det kan like gjerne være frilanseren som ikke kan dekke et avtalt seminar fordi vedkommende er ilagt karantene, som at et arrangement kanselleres fordi Folkehelseinstituttet eller kommunen har bestemt at disse må avlyses. Med andre ord en situasjon som ligger utenfor partenes kontroll å gjøre noe med. I vår bransje vil ofte problemet være at den opprinnelige avtalen bortfaller når levering av stoff ikke kan skje til avtalt tid. Saken som skulle lages har mistet sin aktualitet, eller arrangementet man skulle dekke blir ikke gjennomført.

Frilansavtalen § 7 har bestemmelser om hva som skjer når bestilt stoff kanselleres eller endres, og hvordan honoraret dermed skal utredes. Men Frilansavtalen er begrenset til å gjelde overfor MBLs medlemsbedrifter, og kun i forhold til levering av stoff, altså tekst, levende bilder og foto m.m. Bestemmelsene kommer dermed ikke til anvendelse om man er leid inn som møteleder på et arrangement i regi av en mediebedrift (MBL).

Kontrakter som er under etablering med sikte på fremtidig levering av stoff, lages med en for partene kjent risiko om at myndighetene kan iverksette tiltak som gjør det umulig å oppfylle avtalen.

Det er derfor ekstra viktig å lage skriftlige avtaler med oppdragsgiver som med tydelighet sier noe om oppdragets art og honorering, samt hva som skal skje om levering ikke gjennomføres.

Det kan like gjerne være frilanseren av grunner nevnt ovenfor som ikke kan levere avtalt ytelse, og Frilansavtalens §7 sier f.eks. ikke noe om hvordan det skal løses. Det er tilstrekkelig at de avtalte muntlige betingelser følges opp i en etterfølgende epost.

I alle tilfeller bør frilansere som havner i en sånn type situasjon ta kontakt med NJ.

GENERELT OM SYMPTOMER OG SMITTE:

 • Jeg har underliggende sykdom(mer), hvordan forholder jeg meg til dette i en jobbsituasjon?
 • SVAR (pr. 11. mars): Her må du oppsøke medisinsk ekspertise for å få råd om hvordan du skal forholde deg til underliggende sykdommer du har. Dersom lege sier at du kan gå på jobb, så må du det. Dersom lege mener du bør holde deg borte fra jobb, må legen skrive erklæring på dette for at du kan holde deg borte fra jobb.
 • Hva gjør jeg dersom jeg får symptomer på koronasmitte, har vært sammen med personer med symptomer eller personer som kommer fra et område med vedvarende smitte?
 • SVAR (pr. 11. mars): Det er viktig at man tar hensyn til andre og gjør det man selv kan for å hindre spredning av smitte dersom man selv opplever symptomer som kan passe med koronasmitte. Dette er et solidarisk ansvar vi alle har. Ta da kontakt via telefon til din fastlege eller ring legevakt på telefon 116 117.
Powered by Labrador CMS