Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.
Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

MENINGER:

Medietilsynet jobber for mediemangfoldet

«Fordi innholdskravene er viktige kriterier for å kvalifisere til støtte, må det dokumenteres om en søker har tilstrekkelig bredt journalistisk innhold fra ulike samfunnsområder», skriver Mari Velsand.

Publisert

I et debattinnlegg i Medier24 11. januar i år gir redaktør Kjetil Haanes i NETT NO uttrykk for at praksisen i forvaltningen av produksjonstilskuddet for nyhets- og aktualitetsmedier ikke fremmer mediemangfoldet i Norge, særlig når det gjelder nye aktører utenfor konsern.

Mediemangfold er et sentralt mediepolitisk mål, og det å bidra til at Norge har et sterkt mediemangfold, står derfor også sentralt i Medietilsynets samfunnsoppdrag. De direkte mediestøtteordningene, som Medietilsynet forvalter, er et viktig virkemiddel for å understøtte mediemangfoldet.

Produksjonstilskuddsordningen er den bærende ordningen i den direkte mediestøtten, og er dermed det viktigste mediepolitiske virkemiddelet for å stimulere og opprettholde redaktørstyrte medier over hele Norge og alternativer til de ledende mediene i de større markedene.

Produksjonstilskuddet skal fremme bredt nyhets- og debattinnhold

Ordningen har siden innføringen vært rettet mot allsidige nyhetsaviser av såkalt dagspressekarakter i mediets dekningsområde.

Da ordningen ble plattformnøytral og åpnet for rene nettaviser i 2014, ble det presisert at formålet med produksjonstilskuddet er å støtte medier som bidrar til å fremme den brede samfunnsdebatten og holde folk bredt og generelt orientert om ulike samfunnsspørsmål.

Det er derfor avgjørende at medier som får tilskudd etter ordningen, oppfyller kravene til innhold.

Rundt 150 lokale og nasjonale nyhetsmedier over hele landet har årlig fått produksjonstilskudd de siste tre årene. I 2022 fikk sju nye aktører tilskudd (hvorav tre uten konserntilknytning), og tre aktører gikk ut av ordningen fordi de fikk et høyere overskudd enn reglene for å motta støtte tillater. Etter Medietilsynets vurdering støtter disse faktorene opp om at støtteordningen i praksis treffer formålet godt.

Innholdskravene er viktige avgrensnings­kriterier

Ifølge produksjonstilskuddsforskriften kan det gis tilskudd til medier som inneholder et bredt tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder.

Fordi innholdskravene er viktige kriterier for å kvalifisere til støtte, må det dokumenteres om en søker har tilstrekkelig bredt journalistisk innhold fra ulike samfunnsområder når Medietilsynet skal ta stilling til om en søker kan få produksjonstilskudd.

Medieklagenemnda har slått fast at måten Medietilsynet har innrettet innholdsanalysene på, er godt egnet til å avdekke bredden i stoffet som er publisert, og at de kvantitative resultatene av slike analyser er gode indikasjoner og relevante momenter i vurderingen av breddekravet.

Nemnda presiserer at det avgjørende for om kravet er oppfylt, er om det kan dokumenteres en viss helhetlig balanse mellom de ulike stoff- og innholdstypene, samtidig som det ikke kan oppstilles bestemte terskelverdier. Videre mener Medieklagenemnda at det kan være et visst rom for å legge vekt på om det aktuelle mediet som søker støtte er i en oppstartsfase.

Innvilger tilskudd etter Medieklage­nemndas avgjørelse

Det har vært Medietilsynets vurdering at NETT NO ikke har hatt tilstrekkelig tematisk bredde i sitt innhold til å kvalifisere for produksjonstilskudd.

Men Medietilsynet har ikke pekt på et konkret temaområde NETT NO må dekke for å kvalifisere for tilskudd, slik det gis uttrykk for i innlegget.

Medietilsynet konstaterer at Medieklagenemnda er enig med Medietilsynet i at dekningen i NETT NO ikke var bred nok til at avisen kunne få tilskudd for 2019, og opprettholdt derfor avslaget for dette året. For 2020 og 2021 mener nemnda imidlertid at dekningen var tilstrekkelig bred.

Medietilsynet tar Medieklagenemndas avgjørelser til etterretning og har nå omgjort vedtakene for de to årene. I tillegg har Medietilsynet omgjort avslaget på søknaden om støtte for 2022, og utbetaler derfor produksjonstilskudd til NETT NO for årene 2020, 2021 og 2022.

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til [email protected].

Powered by Labrador CMS