Tungt.no felt i PFU

Felt for brudd på 3.2 og 4.2 i Vær Varsom-plakaten, altså for kontroll av opplysninger og skillet mellom faktiske opplysninger og kommentarer.

Publisert

Fagpressemediet Tungt.no er klaget inn for brudd på god presseskikk av Undervisningsbygg. 

I januar publiserte de en nyhetsartikkel med tittelen: «Kjøp av transport: Grelt skoleeksempel – Med transport utført av utenlandskregistrerte miljøverstinger, og transportfirma med frynsete rykter, bygges nye Ruseløkka skole i Oslo sentrum.»

Ingressen var: «OBSERVASJONER: Midt i hovedstaden bidrar Undervisningsbygg Oslo KF til høyere luftforurensning enn nødvendig. Når det fremlegges bildemateriale som viser varelevering med Euro 3 kjøretøy, bortforklares dette med at lastebilen kun fikk hjelp til å snu.»

Klager er Undervisningsbygg, som avviser at de har brukt firmaene, og mener derfor at Tungt.no har brutt god presseskikk på en rekke punkter, blant annet 3.2, 4.4 og 4.13. I etterkant la de også til 4.2 som klagepunkt. 

Tungt.no har trukket saken i ettertid og skriver i sitt tilsvar: «Redaksjonen erkjenner at den ikke hadde tilstrekkelig kildedekning for tittel og ingress, men mener at begrunnelsen for saken og metodikken frem til publisering var god».

PFU felte dem for brudd på 3.2 og 4.2 i Vær Varsom-plakaten, altså for kontroll av opplysninger og skillet mellom faktiske opplysninger og kommentarer. 

De skriver:

«Videre registrerer PFU at partene er enige om at det var formuleringer i publiseringen som det ikke var tilstrekkelig dekning for. Utvalget deler dette synet, og merker seg også at en utelatelse ga et ufullstendig bilde av klagers uttalelser i saken, jf. presseetikkens krav om å sikre nødvendig bredde og relevans i presenterte kildeopplysninger. Selv om det ble tatt flere forbehold i brødteksten enn i tittel og ingress, kan ikke utvalget se at redaksjonen samlet sett gjorde nok for å se til at det var grunnlag for fremstillingen, jf. VVPs 3.2 om kontroll av opplysninger. Redaksjonens tilbud om å korrigere fremstillingen veier ikke opp for dette overtrampet». 

Powered by Labrador CMS