Regjeringen foreslår nye tiltak mot pengespill­reklame på norske TV-skjermer

Både NENT og Discovery har protestert mot forslaget.

Publisert

Regjeringen foreslår nå nye tiltak som gjør det enklere å stanse TV-reklame for pengespill, skriver Kulturdepartementet i en pressemelding.  – Forbudet mot markedsføring av ulovlige pengespill har vært vanskelig å håndheve fordi aktørene holder til utenfor Norges grenser. Nå foreslår vi endringer i kringkastingsloven og åpner for at Medietilsynet kan pålegge norske TV-distributører og internettleverandører å hindre tilgang til ulovlig markedsføring, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja i meldingen. 

 Han legger til: 

– For regjeringen er dette et verdivalg der hensynet til personer med spilleproblemer og deres pårørende må gå foran økonomiske hensyn, sier Raja.

Regjeringens forslag har skapt debatt, og de to kommersielle medieselskapene NENT og Discovery, som blant annet eier TV 3 og TVNorge, har protestert kraftig på forslaget. De mener det vil koste dem flere hundre millioner kroner i inntekter i året og færre investeringer i blant annet norsk drama og et er slags form for «gjeninnføring av sensur på norsk TV». 

Tidligere kulturminister Trine Skei Grande avviste anklagene om sensur, og sa hun mente at NENT og Discovery «utnytter et smutthull i lovverket». 

Lotteritilsynet gir råd 

Medietilsynet gis myndighet til å pålegge norske distributører å reklamere for pengespill på norske TV-skjermer.

– Medietilsynet mener det er positivt at lovverket strammes inn, og at vi dermed får en reell hjemmel til å stoppe markedsføring av pengespill som ikke er tillatt i Norge. Vi vil nå starte arbeidet for å finne gode løsninger for hvordan oppgaven kan løses i praksis, og legger opp til en dialog med distributørbransjen om dette, sier Medietilsynets direktør Mari Velsand i en pressemelding. 

Medietilsynet skal ifølge pressemeldingen innhente råd fra Lotteritilsynet før det fattes vedtak i de konkrete sakene og det er Lotteritilsynet som skal vurdere om den aktuelle markedsføringen er i strid med pengespillregelverket.

– Pengespillreklamen fra de utenlandske selskapene er med på å normalisere de mest aggressive spillformene via nettet, og å opprettholde og dermed legitimere et ulovlig tilbud. Vi har vært lenge vært tydelige på at det er viktig å få på plass hjemler for å stoppe denne reklamen, og ser frem til at lovendringen trår i kraft, sier Gunn Merete Paulsen, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet i en pressemelding. 

Den foreslåtte formuleringen lyder som følger:

«Pålegg om å hindre eller vanskeliggjøre tilgang til ulovlig markedsføring av pengespill mv. Medietilsynet kan gi pålegg om å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring i fjernsyn eller audiovisuelle bestillingstjenester som er i strid med pengespilloven § 2, lotteriloven § 11 eller forskrift gitt i medhold av totalisatorloven. Det kan gis pålegg overfor den som eier eller disponerer nett som formidler fjernsyn eller audiovisuelle bestillingstjenester der slik markedsføring inngår. Vedtaket skal nærmere angi hvilken markedsføring som omfattes av pålegget, og hvilke fjernsynskanaler eller audiovisuelle bestillingstjenester pålegget gjelder. Før det gis pålegg etter første ledd, skal Medietilsynet vurdere om hensynene som taler for at pålegg gis, veier tyngre enn ulempene pålegget vil medføre. Pålegg skal ikke gis når Medietilsynet finner at det vil være uforholdsmessig. Medietilsynet skal før det gis pålegg innhente en rådgivende uttalelse fra Lotteritilsynet, der det vurderes om nærmere angitt markedsføring som formidles i fjernsyn eller audiovisuelle bestillingstjenester er i strid med noen av bestemmelsene nevnt i første ledd første punktum. Kongen kan gi forskrift om pålegg etter første ledd, blant annet om saksbehandlingen i saker om pålegg». 

Saken oppdateres 

Powered by Labrador CMS