PFU ga TV 2 smekk for tippetips, mens VGs fotballsak gikk fri. Her er uttalelsene i begge saker

Hvorfor ble TV 2 felt, mens VG gikk fri?

Publisert Sist oppdatert

I tirsdagens PFU-møte ble TV 2 felt for tippetipsene i et litt for utydelig kommersielt samarbeid med Norsk Tipping. I samme møte ble VG «frikjent» i en lignende sak fra samme klager, som gjaldt en fotballsak med tilknyttede tippetips fra

Hvorfor ble TV 2 felt, og hva var forskjellen på de to sakene?

Det kan du lese i PFUs uttalelser i de to sakene, som følger her: 

245/15 – ERIK IVERSEN MOT TV 2 (Kritikk)

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen er rettet mot en publisering på TV 2s nettportal «Sport og Spill» som omtalte oddstips fra Kjetil Rekdal. Det ble lenket til publiseringen via fronten til tv2.nos underside for sport.

Klager er en leser som viser til Vær Varsom-plakatens (VVPs) punkt 2.6 om krav til tydelig skille mellom journalistikk og reklame, også ved lenking. Ifølge klager gikk det ikke tydelig frem av TV 2s fronthenvisning at lenken ledet bort fra journalistisk område og over til et kommersielt samarbeid. Videre oppfatter klager at selve publiseringen, samt annonser i fronthenvisningen og oppslaget, var for dårlig merket som kommersielt stoff, jf. VVPs 2.8 om skjult reklame. I tillegg mener klager at TV 2 burde opplyse leserne om hva det aktuelle kommersielle samarbeidet konkret besto i, jf. VVPs 2.3 om åpenhet om forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.

TV 2 har foretatt tydeliggjørende grep på nett etter å ha mottatt PFU-klagen, men deler ikke klagers syn. Redaksjonen mener at fronthenvisningen, selve publiseringen og annonser var tilstrekkelig merket. TV 2 kan heller ikke se at redaksjonen, jf. VVPs 2.3, er forpliktet til å opplyse om at det kommersielle samarbeidet med Norsk Tipping innebærer kommisjon når noen klikker seg inn og spiller via annonser på tv2.no. Dette fordi det ikke foreligger noe journalistisk innhold publikum kunne ha fått en endret oppfatning av. TV 2 understreker at vedkommende som skrev publiseringen, ikke er en del av TV 2s sportsredaksjon.

Pressens Faglige Utvalg merker seg at TV 2 har tydeliggjort merkingen på de aktuelle nettsidene etter at redaksjonen ble kjent med klagen. I tråd med vanlig praksis må PFU imidlertid også vurdere den påklagede publiseringen slik den først forelå.

Utvalget mener at de opprinnelige digitale oddskupongene fremsto som kommersielle elementer både på front og i selve oppslaget. Likevel ser PFU at den tydeliggjøringen TV 2 har gjort, ved å merke kupongene med «annonse», er et godt tiltak for å gjøre det åpenbart for leseren at dette er kommersielt innhold, jf. VVP 2.6.

At faste lesere av Sport og Spill har en velutviklet evne til å sondre mellom journalistisk og kommersielt stoff, ser ikke PFU bort fra. Utvalget vil likevel advare mot å legge slike premisser til grunn for presentasjon av innhold. Og at den første fremstillingen på fronten skal ha gjort det nødvendige skillet mellom journalistikk og kommersielt innhold åpenbart for publikum, har utvalget vondt for å se. Med de grep TV 2 har gjort etter at denne klagen ble inngitt, anser PFU at tilsvarende fronthenvisninger nå er presseetisk akseptable. Men den opprinnelige lenkingen var etter utvalgets syn kritikkverdig.

Hva angår selve oppslaget en kunne klikke seg inn til via fronthenvisningen, kan ikke PFU se at TV 2, jf. VVPs punkt 2.3 om åpenhet om bakenforliggende forhold, var presseetisk forpliktet til å opplyse om provisjonsordningen med Norsk Tipping, da publiseringen i sin helhet er kommersiell. Problemet, slik utvalget ser det, er at den påklagede teksten lett kunne forveksles med en journalistisk artikkel, samtidig som merknaden om kommersielt samarbeid var lite utfyllende. Tippetips er noe medier også har i journalistisk form. Det er betegnende at klagers argumentasjon innledningsvis la til grunn at teksten faktisk var journalistikk. VVPs punkt 2.6 ber redaksjoner om å avvise kommersielt innhold som kan forveksles med journalistikk. Derfor mener utvalget at det burde ha vært klarere fremstilt at informasjonen om kampene som Rekdal anbefalte å tippe på, hadde sitt utspring fra Norsk Tipping, og ikke redaksjonen selv. TV 2 har gjort noen justeringer i ettertid for å markere at publiseringen i sin helhet er kommersiell, men PFU kan ikke se at justeringene rydder unna den nevnte uklarheten. I tillegg mener utvalget at merkingen som opplyser om det kommersielle samarbeidet, er lite fremtredende og ikke gjør den kommersielle tilknytningen åpenbar for publikum.

Utvalget finner at TV 2 har opptrådt kritikkverdig.

242/15 – ERIK IVERSEN MOT VERDENS GANG (Ikke brudd)

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen retter seg mot en sportsartikkel på VGs nettsider som besto av statistikk og fakta knyttet til VGs tippetips. Det ble lenket til artikkelen via en fronthenvisning, og under artikkelens brødtekst kunne en, via digitale oddskuponger, klikke seg inn til Norsk Tipping og spille. Artikkelen inneholdt også lenker til VG Spillkiosken, som er avisens portal for tippetips. I artikkelhodet sto «Et kommersielt samarbeid med» foran Norsk Tippings logo.

Klager er en leser som mener at fronthenvisningen var i strid med Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 2.6, idet den ikke var merket med informasjon om at den lenket til kommersielt stoff. Videre stiller han spørsmål ved om merkingen inne i artikkelen var tydelig nok. Endelig mener klager at VG, jf. VVPs punkt 2.3 burde ha opplyst leserne om at avisen fikk provisjon dersom lesere klikket seg inn og spilte på Oddsen via VGs nettsider.

VG avviser brudd på god presseskikk. Avisen kan ikke se at den var forpliktet til å merke fronthenvisningen, da artikkelen den lenket til, var et resultat av frittstående journalistikk. Det kommersielle innslaget begrenset seg til at leserne kunne spille via lenker og digitale oddskuponger, noe som etter VGs syn fremgikk av merkingen i artikkelen, som var tydelig i VGs øyne. Avisen anså seg heller ikke presseetisk forpliktet til å opplyse publikum om provisjonsordningen, men har nå likevel valgt å legge inn en klargjøring om dette.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at VG oppgir at den aktuelle artikkelen er et stykke fri journalistikk. PFU betviler ikke dette, og følger derfor VGs argumentasjon om at det ikke var presseetisk påkrevd å merke forsidehenvisningen som om den lenket til kommersielt innhold. Det fremstår heller ikke opplagt for PFU at VGs provisjonsordning med Norsk Tipping skulle være egnet til å påvirke publikums oppfatning av den påklagede artikkelen, jf. klagers anførsel om brudd på VVPs 2.3.

De digitale oddskupongene nederst i artikkelen fremsto for PFU som kommersielle elementer, hvilket de da også var. Likevel mener PFU at disse med fordel kan merkes tydeligere enn hva som ble gjort innledningsvis av VG. VGs justeringer etter at de ble kjent med klagen, har rettet opp dette, og alt tatt i betraktning, kan ikke PFU se at oddskupongene i seg selv utløste et brudd på god presseskikk.

PFU registrerer at de kommersielle elementene i oppslaget er lenkene til Spillkiosken samt de digitale oddskupongene under brødteksten. Opplysningen om det kommersielle samarbeidet var plassert et annet sted og kunne skape inntrykk av at også selve artikkelen var publisert i samarbeid med Norsk Tipping. I VVPs punkt 2.6 heter det at redaksjoner aldri skal svekke det klare skillet mellom journalistikk og reklame – og PFU vil derfor advare mot merking som kan skape inntrykk av at den frie journalistikken er kommersiell. PFU ser at VG, etter at klagen ble registrert, har ryddet opp i uklarheten ved å legge inn en tekst som utdyper hva det kommersielle samarbeidet innebærer og ikke innebærer. Denne endringen bidrar etter utvalgets syn til å oppveie det opprinnelige overtrampet. Men utvalget vil understreke at merking ikke er å anse som en teknikalitet, men som et tiltak som skal gjøre den kommersielle tilknytningen åpenbar for leserne.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at VG ikke har brutt god presseskikk.

Powered by Labrador CMS