Denne saken er nå felt i Pressens Faglige Utvalg - på flere punkter.
Denne saken er nå felt i Pressens Faglige Utvalg - på flere punkter.

Fikk ikke svar på SMS og kjørte saken uten imøtegåelse. Nordlys brøt god presseskikk på fire punkter, slår PFU fast

Felles også for tittel som gikk for langt, feilaktige faktaopplysninger i leserbrev - og leserkommentarer som ikke ble slettet raskt nok.

Publisert

Nordlys var også blant mediene som ble felt av Pressens faglige utvalg under tirsdagens møte. Avisa har brutt god presseskikk på intet mindre enn fire punkter i Vær varsom-plakaten:

3.2 om opplysningskontroll, 4.4 for tittelbruk, 4.14 på samtidig imøtegåelse og 4.17 etter redigering av leserkommentarer. 

Hovedsaken 5. juli 2017.
Hovedsaken 5. juli 2017.

Dette for flere publiseringer i fjor sommer om en pasient som døde etter feilbehandling på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Ifølge Nordlys døde vedkommende på operasjonsbenken, mens det skal ha blitt meldt inn til politiet at pasienten døde i ambulansen på vei til sykehus. 

Sykehuset mener dette er en grov anklage om å feilinformere politiet for å skjule feilbehandling, og reagerte i sin PFU-klage på manglende samtidig imøtegåelse. UNN reagerte også på en tittel som gikk for langt, feilaktige opplysninger i et leserinnlegg og leserkommentarer som skulle ha vært fjernet. 

Sykehuset klaget på vegne av UNN og den aktuelle legen, som riktig nok ikke var identifisert. Nordlys prøvde å ta kontakt med vedkommende per e-post og sms, men fikk ikke tilstrekkelig respons.

Dermed kjørte man saken uten samtidig imøtegåelse. Men her skulle redaksjonen ha anstrengt seg ytterligere, mener utvalget - for å kontakte legen, og forelegge de konkrete beskyldningene. Og eventuelt kontakte sykehuset, som heller ikke får svare for seg. 

Utvalgte konkluderte med at det var et brudd på god presseskikk, og felte avisa samtidig på tre andre punkter. I uttalelsen heter det blant annet: 

- Utvalget ser at Nordlys har forsøkt å få legen i tale, men at han ikke lot høre fra seg. PFU har enkelte ganger i slike situasjoner der klager ikke svarer, og der anklagene er sterke og den potensielle skaden stor, sagt at redaksjonen burde ha ventet med å publisere til man hadde oppnådd kontakt med klager (legen) og forsikret seg om hvorvidt han aktet å benytte sin rett til samtidig imøtegåelse. Når ingen kontakt ble oppnådd, mener utvalget at Nordlys i det minste skulle kontaktet UNN som nærmeste overordnede, og forelagt dem anklagen.

Derfor ble Nordlys felt - PFUs uttalelse lyder som følger:

«Klagen gjelder flere nyhetsartikler, ett leserinnlegg og en leserkommentar publisert i Nordlys i juli 2017. Artiklene handlet om en pasient som døde etter feilbehandling på Universitetet i Nord-Norge (UNN). UNN-legen som opererte pasienten hadde også meldt inn dødsfallet til politiet. I politiets logg stod det at pasienten døde i ambulansen før ankomst sykehuset. Nordlys publiserte følgende tittel: «Døde på operasjonsbenken etter feilbehandling på UNN. «Død i ambulanse» var meldingen politiet mottok fra UNN-lege.» 

Klager er Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) som klager på vegne av seg selv, og på vegne av legen. Det reageres først og fremst på manglende samtidig imøtegåelse, punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten (VVP), av det klager mener er en grov beskyldning; at UNN-lege har feilinformert politiet for å skjule feilbehandling. Det anføres også brudd på VVP punkt 4.4, fordi det ikke er dekning for tittel. Også punktene 4.1 og 4.13 vises det til. Utover i dekningen mener klager det er flere tilfeller av 4.14-brudd, og også et brudd på VVP 3.2 i et leserinnlegg der det ifølge klager publiseres flere alvorlige feil. Til sist er det en leserkommentar som klager mener avisen skulle fjernet raskere, jf. VVP punkt 4.17. 

Nordlys mener den ikke har tatt stilling til hvordan feilinformasjonen hos politiet oppsto. Feilkilden kan enten stamme fra avsender som er UNN, eller den kan stamme fra mottaker som er politiet. Avisen mener den har vært nøye på å få frem nettopp dette. Avisen innrømmer imidlertid at det ikke var dekning for tittelen i papiravisen, en tittel som avisen nå vil korrigere overfor publikum. Nordlys viser til flere forsøk på å få tak i legen før første publisering, både via telefon, sms og epost. Videre mener Nordlys at det er legen som har rett til imøtegåelse, og ikke UNN. UNN fikk imidlertid et tilsvar publisert og som det ble lenket til i nye, oppfølgende artikler. Nordlys erkjenner at det påklagede leserinnlegget inneholder feil som burde vært korrigert før publisering, noe avisen vil gjøre i ettertid. Også en leserkommentar publisert skulle vært slettet, men avisen viser til at den ble fjernet så fort den ble gjort kjent med den.   

Pressens Faglige Utvalg (PFU) opplyser at utvalget har vurdert alle punktene i Vær Varsom-plakaten som klagerne har vist til, selv om ikke alle punktene svares opp i PFUs uttalelse.

Utvalget viser til et sentralt prinsipp i all journalistikk; å la den angrepne part få komme til orde samtidig med at angrepet framsettes, jf. VVP punkt 4.14, den samtidige imøtegåelsesretten. Det er også et velkjent prinsipp i presseetikken at mediene må anstrenge seg for å sikre en slik samtidig imøtegåelse. Ikke bare ut i fra hensynet til at den angrepne skal få forsvare seg, men også fordi opplysninger kan etterprøves ved fremleggelse ovenfor den angrepne. PFU har i flere uttalelser påpekt at jo mer alvorlig beskyldningene er, desto strengere krav må det stilles til at de kritiserte får forsvare seg.

Utvalget er ikke i tvil om at det i den første artikkelen rettes en sterk anklage mot UNN-legen. Både på grunn av tittelen, og også fordi det skapes et inntrykk av at UNN-legen har feilinformert politiet for å skjule en feilbehandling.

Utvalget ser at Nordlys har forsøkt å få legen i tale, men at han ikke lot høre fra seg. PFU har enkelte ganger i slike situasjoner der klager ikke svarer, og der anklagene er sterke og den potensielle skaden stor, sagt at redaksjonen burde ha ventet med å publisere til man hadde oppnådd kontakt med klager (legen) og forsikret seg om hvorvidt han aktet å benytte sin rett til samtidig imøtegåelse. Når ingen kontakt ble oppnådd, mener utvalget at Nordlys i det minste skulle kontaktet UNN som nærmeste overordnede, og forelagt dem anklagen. Gitt fraværet av legens stemme, mener utvalget at en slik anklage også blir rammende for UNN, idet UNN er en så tydelig del av artikkelen og bærer et ansvar for eventuelle feil som skjer. Utvalget merker seg også at anklagen utløste et krav om politietterforskning av sykehuset fra en av kildene i artikkelen, noe som forsterker kritikken mot UNN. Utvalget mener at Nordlys ikke har anstrengt seg nok for å sikre den samtidige imøtegåelsesretten, jf. VVP punkt 4.14.

Når det gjelder oppfølgende nyhetsartikler, mener utvalget at disse er presseetisk akseptable. PFU merker seg at det er lenket til UNNs tilsvar i artiklene. Utvalget mener avisen også kunne lenket til tilsvaret i den første artikkelen, men ser at avisen ikke var presseetisk forpliktet til å gjøre det.

I papirversjonen av den første artikkelen slås det fast i tittelen at politiet mottok meldingen «død i ambulanse» fra UNN-legen. Det finnes derimot ikke dekning for en slik konstaterende tittel i stoffet, jf. VVP punkt 4.4.

Nordlys kunne, på selvstendig grunnlag, raskere presisert og korrigert det inntrykket som en slik misvisende tittel skapte. Gjennom en slik korrigering kunne man muligens avverget den feilen som senere kom i leserinnlegget.

Et leserinnlegg er en meningsartikkel, og utvalget har vært tydelig på viktigheten av stor takhøyde når det gjelder meningsytringer. Likevel er ikke leserinnlegg unntatt fra presseetikken, også her har redaktøren et selvstendig ansvar for det som publiseres. Utvalget mener at redaksjonen i dette tilfellet skulle korrigert leserinnlegget før publisering, gitt redaksjonens kjennskap til egen sak, og den feilaktige opplysningen publisert. Utvalget viser til VVP punkt 3.2, om opplysningskontroll. Utvalget mener også at beskyldingene som rettes mot UNN-ledelsen skulle vært redigert eller forsøkt imøtegått, jf. punkt 4.14. Etter utvalgets mening er det sterke, faktiske påstander om løgn, at varslere utsettes for represalier, rokkeringer i sykehusets bemanning basert på vurderinger av hvem som synes å ha opptrådt lojalt overfor ledelsen mot de som har fulgt egen samvittighet etc.

Når det gjelder leserkommentarer viser utvalget også her til mediets selvstendige ansvar for så snart som mulig fjerne innlegg som bryter med god presseskikk. Utvalget mener den påklagede kommentaren var usaklig og omtankeløs, jf. VVP punkt 4.1, og skulle vært fjernet tidligere, jf. VVP punkt 4.17

Nordlys har brutt god presseskikk på punktene 3.2, 4.4, 4.14 og 4.17 i Vær Varsom-plakaten.»

 

Powered by Labrador CMS