Medietilsynets direktør Mari Velsand svarer på Kjetil Stormarks debattinnlegg.
Medietilsynets direktør Mari Velsand svarer på Kjetil Stormarks debattinnlegg.

Debatt

Svar på åpent brev fra Kjetil Stormark til kulturministeren

«Medietilsynet mener det ble gitt tilstrekkelig søknadsfrist», skriver Mari Velsand.

I et åpent brev til kulturministeren, publisert i Medier24 6. oktober, tar redaktør Kjetil Stormark i Aldrimer.no til orde for at søknadsfristen var for kort for kompensasjonsordningen for redaktørstyrte medier som følge av Covid19-relaterte tap. Videre ber Stormark om at medier som ikke søkte innen fristen, likevel skal få mulighet til å søke støtte.

Den midlertidige kompensasjonsordningen ble etablert etter at Stortinget i slutten av juni bevilget 300 millioner kroner for å støtte redaktørstyrte medier som fikk betydelig inntektssvikt som følge av korona-utbruddet. Ordningen skal dekke opp inntil 60 prosent av virksomhetens inntektsbortfall i perioden fra 15. mars til 30. juni 2020.

I første omgang åpnet Medietilsynet for søknader om kompensasjon 4. august kl. 12.00, med frist 13. august kl. 14.00. Medietilsynet informerte i en pressemelding publisert 1. september om at saksbehandling og utbetaling kom til å bli noe forsinket. Årsaken var at Kulturdepartementet ønsket å vurdere forskriftsendringer basert på tilbakemeldinger fra bransjen om utilsiktede negative virkninger av måten noen av beregningene ble gjort på. I en pressemelding publisert 4. september, opplyste Medietilsynet at aktører som hadde søkt støtte, ville få mulighet til å sende inn ny informasjon gitt at det ble en forskriftsendring.

Videre ble det opplyst at aktører som ikke hadde søkt i første runde, ville få anledning til å søke støtte. 8. september publiserte Medietilsynet en pressemelding om at forskriftsendringen var vedtatt, og at det ble åpnet opp på nytt for søknader 10. september kl. 12.00, med søknadsfrist 17. september kl. 12.00. Denne meldingen ble altså publisert to dager før det ble åpnet opp for søknader, og aktørene hadde videre én uke på seg til å sende inn søknad etter at systemet åpnet igjen. I tillegg til at denne informasjonen ble publisert gjennom en pressemelding og informasjon på Medietilsynets nettsider, fikk alle registrerte søkere, inkludert Aldrimer.no, direkte varsel på e-post 11. september om at søknadsprosessen var åpnet og at fristen var 17. september kl. 12.

Medietilsynet mottok en henvendelse fra Aldrimer.no og Fagpressen én dag etter fristen, med spørsmål om å få levere søknad selv om fristen var utløpt. Årsaken som ble oppgitt var at Aldrimer.no ikke hadde fått med seg informasjon om søknadsfristen, og at Stormark mente at én uke uansett var for kort frist.

Kompensasjonsordningen fungerer slik at Medietilsynet er avhengig av få inn alle søknader før søknadene kan behandles og midlene kan tildeles. Medietilsynet har hele tiden kommunisert at vi ville gjøre alt i vår makt for å sørge for raskest mulig saksbehandling og utbetaling av støtten, av hensyn til å få pengene ut til medier som er i en krevende økonomisk situasjon som følge av korona-relaterte tap. Medietilsynets vurdering var at én ukes søknadsfrist var tilstrekkelig, og vi fikk ingen innsigelser mot dette eller spørsmål om utsatt frist, fra fristen ble kommunisert og fram til den hadde gått ut.

Å gi forlenget fristen for enkeltaktører, etter at den kommuniserte fristen var gått ut, ville ført til ulik behandling av søkerne og til at både saksbehandling, tildeling og utbetaling av midler ville tatt lengre tid enn forutsatt og varslet. Dette hadde gått ut over samtlige av de andre søkerne. Medietilsynet besluttet derfor å ikke imøtekomme henstillingen om utsatt frist for Aldrimer.no.

Medietilsynet har forståelse for den situasjonen Aldrimer.no kom i som følge av at publikasjonen ikke fikk søkt innen fristen. Når det er sagt, mener vi at det etter en helhetsvurdering var riktig å ikke åpne for å ta i mot deres søknad etter fristens utløp, at Medietilsynet ga god informasjon om fristene, og at de fristene som ble gitt, var tilstrekkelige.

Powered by Labrador CMS