Debatt

Det er ingen hemmelighet at det har pågått en diskusjon mellom bransjen og finans­departementet om forskriften

«Digital journalistikk er i sin form dynamisk. Vilkår knyttet til utgivelsen, som gjelder for momsfritak for papirutgaver, er derfor ikke overførbare på digital utgivelse», skriver Høyres Tage Pettersen om digital nullmoms for fagpresse.

  • TAGE PETTERSEN, mediepolitisk talsperson og stortingsrepresentant for Høyre. Innlegget er først holdt fra Stortingets talerstol og gjengis med tillatelse

Regjeringen foreslo i budsjettet for 2019 å innføre momsfritak for elektroniske tidsskrift fra 1. juli i år. Trykte tidsskrift er fritatt for moms i dag, og endringen vil sikre lik behandling av trykte og elektroniske tidsskrift. Det vedtatte statsbudsjettet sa at regjeringen skulle komme tilbake til innretningen i revidert nasjonalbudsjett.

I Granavold-plattformen heter det at nullmoms for nettidsskrift skal «ivareta utviklingen av det digitale mediesamfunnet gjennom å tilrettelegge for elektroniske utgaver som ikke må være helt identiske med den trykte utgaven».

Det er godt å se at finanskomiteen følger opp forslaget, som er viktig for å sikre innovasjon, og for å hindre konkurransevridning mellom tilbydere av elektroniske og trykte tidsskrift.

I den nylig vedtatte mediemeldingen understreket stortinget også betydningen av en fremtidsrettet fritaksordning. Det er ingen hemmelighet at det har pågått en diskusjon mellom bransjen og finansdepartementet om forskriften som var på høring. Jeg er glad for at enkelte endringer er tatt inn.

I forskriften sies det nå at det åpnes for moderate innslag av levende bilder, lyd eller annen funksjonalitet, og at det ikke stilles krav om at det må foreligge en trykt utgave av det elektroniske tidsskriftet. Dette er helt nødvendige justeringer.

Dette er imidlertid ikke nok når vi nå skal få på plass forskriften som skal sikre en innovativ og fremtidsrettet fagtidsskriftbransje. Jeg verdsetter derfor at regjeringspartiene skriver at det bør gjøres enkelte justeringer.

Digital journalistikk er i sin form forskjellig fra papirutgaven av aviser og tidsskrift. Digital journalistikk er i sin form dynamisk. Vilkår knyttet til utgivelsen, som gjelder for momsfritak for papirutgaver, er derfor ikke overførbare på digital utgivelse.

Norge innførte momsfritak for elektroniske nyhetstjenester allerede i 2016. Fritaket har vist seg som en suksess og gitt åpenbar positiv effekt. Tidsskrift ble ikke innlemmet i dette fritaket. Vi må være opptatt av at de ulike nyhetsaktørene skal ha like vilkår, også avgiftsmessig. Tidsskriftene har en viktig rolle i dagens nyhetsbilde.

De hensyn som ligger bak begrunnelsen for momsfritaket på elektroniske nyhetstjenester, og på dagens papirutgave av et tidsskrift, gjør seg like mye gjeldende for digitale utgivelser av sammenlignbart innhold.

Sverige har parallelt med Norge vedtatt å innføre momsfritak for digitale nyhetspublikasjoner fra 1. juli i år. De har i sin utforming av regelverket lagt vekt på forskjellene mellom utgivelse på papir og digitalt, men likevel besluttet at tilgang til samme type redaksjonelt innhold skal ha momsfritak uavhengig av utgivelsesplattform.

Konkurransevridninger innen samme marked må forebygges, også over landegrensene. Jeg håper derfor at finansdepartementet bruker tiden godt for å sikre en fremtidsrettet, hensiktsmessig og god forskrift som ikke virker konkurransevridende.

Powered by Labrador CMS