Medietilsynet: – NRK har fortsatt for lite nynorsk på nett

NRK klarte heller ikke i fjor nynorsk-kravet på nett, men oppfyller alle de andre kravene, slår allmennkringkastingsrapporten for 2019 fast.

Publisert

NRK oppfylte i det store og det hele samfunnsoppdraget i 2019, men sviktet på ett punkt:

Statskanalen klarte ikke kravet til nynorsk på nett, som er på 25 prosent innhold.

Det viser Allmennkringkastingsrapporten for 2019, opplyser Medietilsynet.

– NRK hadde et solid og variert tilbud i 2019 som bidrar positivt til det norske mediemangfoldet, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

– NRK har økt nynorskdelen de siste par årene, og oppfylte i 2019 kravet både på radio og TV. Også på nett har nynorskdelen økt, men med 18 prosent er NRK fremdeles et godt stykke unna kravet på minimum 25 prosent, sier Velsand.

Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.
Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Til gjengjeld leverte NRK - for første gang på tre år - på kravet til innhold til unge på samisk. 

– NRK har en viktig oppgave med å styrke de samiske språkene og samisk identitet og kultur. Medietilsynet er glad for at også ungdom nå har fått et jevnlig tilbud på samisk, sier Velsand.

Medietilsynets vurdering av et utvalg av kravene til NRK:

«NRK bidrar til mediemangfaldet i Noreg gjennom å oppfylle allmennkringkastingsoppdraget sitt. Oppdraget til NRK er utforma for å sikre eit breitt og kvalitativt godt tilbod som skal vere tilgjengeleg for heile befolkninga.

Det samla tilbodet til NRK i 2019 hadde høg kvalitet og ei stor breidde i tematikk og sjangrar. NRK hadde eit solid innhaldstilbod som er ei kjelde til innsikt, refleksjon, oppleving og kunnskap.

NRK har eit breitt nyheits- og aktualitetstilbod, ei rekke debattprogram og faste program som forklarer nyheitsbildet og set det inn i ein større samanheng. NRK hadde ei brei dekning av kommune- og fylkestingsvalet i 2019.

NRK oppfyller krava til lokalt nærvær og lokal innhaldsproduksjon, og har distriktssendingar alle kvardagar.

NRK oppfyller kravet om å ha eit tilbod til både breie og smale grupper i befolkninga og tilbod som appellerer til ulike aldersgrupper. NRK har også sendt program for nasjonale og språklege minoritetar i 2019.

NRK har eit breitt tilbod til syns- og høyrselshemma, og arbeider systematisk og godt med universell utforming av innhaldstilbodet sitt.

NRKs sportssendingar dekker både breidda i norsk idrettsliv og store idrettshendingar, inklusive idrettsutøvingane til dei funksjonshemma.

NRK har eit breitt og variert kulturtilbod og oppfyller dei ulike krava knytte til formidling av norsk drama og ein variasjon av norske kulturuttrykk.

NRK oppfyller kravet til å spegle den religiøse arven i Noreg og eit mangfald av livssyn og religionar i det norske samfunnet.

NRK oppfyller krava om å spele minst 40 prosent norsk musikk i NRK P1 og NRK P3 med god margin, og delen norsk musikk i NRK P2 ligg med 39,6 prosent marginalt under kravet.

NRK oppfyller krava til at allmennkringkastingstilbodet skal vere reklamefritt og at NRK skal utvise særleg varsemd med å tilby innhald som utset publikum for kommersielt press, særleg i program retta mot barn og unge»

Powered by Labrador CMS