Hva vedtar NJ til våren? Her fra landsmøtet for to år siden. Toralf Sandåker bakerst til høyre.
Hva vedtar NJ til våren? Her fra landsmøtet for to år siden. Toralf Sandåker bakerst til høyre.

Takk for at du løfter debatten om frilansernes elendige honorarer, Alf. Vi jobber for at NJs landsmøte skal vedta nye, konkrete tiltak

DEBATT: - NJ Frilans har spilt inn flere forslag. Vi har stor tro på at landsmøtet kommer til å støtte dem, skriver landsstyremedlem og frilanser Toralf Sandåker. 

  • TORALF SANDÅKER, styremedlem i NJ Frilans og landsstyremedlem i Norsk Journalistlag siden 2013

Kjære Alf!

Takk for at du løfter debatten om frilansernes elendige honorarer. Det er ikke bare en viktig debatt, men helt overordnet i det arbeidet Norsk Journalistlag og NJ Frilans gjør.

NJ Frilans har spilt inn flere forslag til NJs landsmøte med fokus på frilanshonorarer og honorarpraksis. Vi har bl.a. foreslått en resolusjon mot prisdiktat, som landsstyret har sluttet seg til. Vi har også foreslått flere punkter til neste periodes tiltaksplan, som landsstyret har tatt inn i sitt eget forslag til landsmøtet. Landsstyret fremmer disse forslagene til tiltaksplanen og støtter resolusjonsforslaget. 

Toralf Sandåker, frilanser og landsstyremedlem i NJ.
Toralf Sandåker, frilanser og landsstyremedlem i NJ.

Resolusjonsforslaget skal våre delegater selv fremme fra talerstolen. Vi ønsker å få med landsmøtet på en debatt om de urimelige vilkårene mange frilansere tilbys, og har stor tro på at landsmøtet kommer til å støtte resolusjonen. Ditt innlegg kan bare bidra positivt til denne debatten.

Men du har selvsagt rett i at resolusjoner alene ikke fører til noe som helst. Derfor er det også viktig at landsmøtet i mars vedtar konkrete tiltak som NJ skal jobbe med for å endre situasjonen.

Det er flere av forslagene til ny tiltaksplan som nettopp er rettet mot dette.

Tiltaksplanforslaget "Jobbe for å øke frilansernes honorarer i mediebransjen, og innarbeide nye veiledende satser" vil forplikte NJ til å lage og gjennomføre en handlingsplan for hvordan satsene skal innarbeides. Der må vi frilansere være aktive pådrivere. Formuleringen "Innarbeide" er bevisst valgt, den fordrer en annen grad av aktivitet enn bare "innføre". Som du vet er situasjonen slik at NJ ikke kan forhandle kollektivt om honorarer, så vi må samarbeide i hele NJ om tiltak vi selv rår over. Hva dette eventuelt blir, vil det kommende landsstyret bestemme, dersom dette tiltaksplanpunktet blir vedtatt.

 I forslaget til tiltaksplan er det også med punktet "styrke NJs frilansarbeid basert på endringene i åndsverkloven." Den nye loven er under arbeid, men NJ og andre organisasjoner har sendt inn omfattende høringssvar. Mye i lovutkastet ser positivt ut, og kan gi frilansere bedre rettigheter.

Det er også viktig å få vedtatt at NJ skal "jobbe for å øke organisasjonsgraden - særlig blant frilansere og i produksjons- og teknologimiljøene." Uten at en stor andel av frilanserne er organisert står NJ svakt i det arbeidet som er nødvendig i tiden som kommer. 

Tiltaksplanen har også et punkt om å jobbe for "å utvikle og utvide støtteordninger og rammebetingelser for journalistikk." Dette handler også om at vi politisk skal jobbe for flere finansieringsmåter, ikke minst i kjølvannet av Mediemangfoldsutvalget, som kommer med sin innstilling 1. mars. Der har også NJ sendt inn et høringssvar som er ganske konkret rettet mot alternativer til de store mediehusene. Indirekte kan dette komme frilansinitiativ til gode.

Det er også vedtatt at NJ i år skal revidere den overordnede strategien for tariffarbeidet. Det får en kickstart på et stormøte i juni, der også NJ Frilans skal delta. Vi er ikke lenger utenfor tariffarbeidet, selv om NJ fremdeles trenger ny lovhjemmel hvis vi i fremtiden skal kunne forhandle kollektivt på vegne av frilansere om honorarer. 

Tiltaksplanpunkter er bindende for landsstyret, og det første et nytt landsstyre gjør, er å lage konkrete planer for gjennomføringen av tiltaksplanen. Her er det snakk om handling, ofte med nødvendige bevilgninger som ingrediens. Tiltaksplanen er uttrykk for NJs høyest prioriterte oppgaver i landsmøteperioden, og er det et landsstyre blir målt på. Det er sannsynlig at NJ Frilans også blir representert i neste landsstyre. NJ Frilans har egne prioriterte oppgaver, og en av disse er å være premissleverandør til NJs frilansarbeid.

Det er nettopp som følge av tiltaksplanen for inneværende periode at frilanserne er blitt trukket inn i NJs tariffarbeid. Vi forhandler om ny frilansrammeavtale med MBL, som en del av forhandlingsresultatet mellom NJ og MBL i fjor vår. Disse forhandlingene handler ikke om penger, men om rammevilkår. De pågår fortsatt.

På landsmøtet stiller NJ Frilans med 9 delegater pluss et par frilansere som representerer andre organer i NJ. Der kommer vår delegasjon til å jobbe formelt og uformelt med å bygge nettverk og kunnskap om frilanssituasjonen, og skal gjøre hva vi kan for å prege landsmøtet i år som for to år siden. Vi er godt forberedt.

Her er forslaget til tiltaksplan fra NJs landsstyre. Det er landsmøtet 21- - 23. mars som skal diskutere og vedta tiltaksplanen endelig.

Powered by Labrador CMS